This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vo vode rozpustné vitamíny, predovšetkým komplex vitamínov B sú súčasťou mnohých potravín, najmä dojčenskej výživy. Vzhľadom na to, že odporúčané denné dávky sú stanovené Food and Drug Admistration(FDA), výrobcovia potravín aj nezávislé testovacie laboratóriá musia byť schopné kvantitatívne overiť obsah vitamínov v týchto výrobkoch. Pri analýze obohatených potravín to môže byť problém, kvôli širokému rozsahu koncentrácie vitamínov. V tejto práci bola predstavená metóda LC-MS/MS na kvantitatívnu analýzu B-vitamínov v jednom cykle. Boli analyzované vitamíny B1(tiamín), B2(riboflavín), B3(niacín), B3(niacínamid), B6(pyridoxín). B7(biotín), B9kyselina listová) a vitamín B12 s použitím troch vnútorných štandardov. Na extrakciu vitamínov s dojčenskej výživy sa použila jednoduchá extrakcia kvapalina-kvapalina. Pre chromatografickú separáciu bol použitý PerkinElmer AltusTM UPLC vrátane modulu pre rozpúšťadlá/vzorky Altus A-30, integrovaného vákuového odplyňovača a ohrievača kolóny. Na detekciu bol použitý PerkinElmer QSightTM 210 MS/MS dstektor.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kvalita keramiky závisí od fyzikálneho a chemického správania sa zložiek počas vypaľovacieho procesu. STA analyzuje zmenu hmotnosti a prenos energie do alebo zo vzorky, pri regulovanej zmene teploty. Model STA 8000 PerkinElmer Inc. kombinuje široký teplotný rozsah diferenčného tepelného analyzátora (DTA) s citlivou schopnosťou merania hmotnosti na úrovni mikrogramov termogravimetrickým analyzátorom (TGA). Hmotnosť vzorky sa pohybuje od niekoľkých miligramov po zlomok gramu a teplotný rozsah od teploty okolia po 16000 C, čo je výrazne vyššie ako teplota vypaľovania hliny. Pre zobrazené údaje bola použitá rýchlosť ohrevu 10 alebo 20 stupňov za minútu a atmosféra bola riedená dusíkom. Typická analýza suchej porcelánovej hliny pomocou STA je znázornená na obr. 2, ktorá ukazuje zmenu úbytku hmotnosti na jednej osi a na druhej tepelný tok pri použití bežnej DTA a Heat Flux DSC endotermickou zmenou nadol. Počiatočný proces endotermickej straty hmotnosti je spôsobený dehydroxyláciou kaolinitu za vzniku metakaolinitu. V STA kvantifikácia tejto transformácie umožňuje relatívne stanovenie kaolinitu, primárnej zložky v porcelánovej hline. Toto sa uskutočnilo porovnaním s podobnou analýzou komerčne rafinovaného kaolínu.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Presná charakterizácia textilných vlákien je dôležitá v mnohých oblastiach ( priemyselná výroba, ochrana textilu, forenzná analýza, pri poskytovaní informácií o stave artefaktov). Pomocou konvenčných metód ako je mikroskopia a spektroskopia sa skúma morfológia a chémia vzorky, ale tieto metódy poskytujú málo údajov o jej mikroštruktúre. Kombinácia infračervenej spektroskopie s polarizátorom umožňuje preskúmať povahu a orientáciu chemických väzieb vo vzorke. Spektrá vzoriek z vlákien z konope, ľanu a hodvábu boli zosnímané spektrometrom PerkinElmer SpectrumTM100-FT-IR vybaveným príslušenstvom na polarizáciu UATR. Spektrá boli zaznamenané v rozmedzí 4000-625 cm-1 s rozlíšením 4 cm-1 a 32 akumuláciou. Polarizačný filter bol nastavený tak, že elektrický vektor polarizačného žiarenia bol orientovaný kolmo na rovinu dráhy lúča. Polarizovaná ATR spektroskopia umožňuje skúmanie mikroštruktúrnych vlastností vzorky, kde problémové materiály môžu byť presne charakterizované.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

V spotrebných a priemyselných výrobkoch sú čoraz viac využívané plasty (obalové materiály, automobilový priemysel). Každý rok sa zlikvidujú tony plastov, ktoré často končia na skládkach. Na celom svete je iniciatíva tieto materiály recyklovať, namiesto ich vyhadzovania na skládky. Spoločnosť pre plastový priemysel zaviedla identifikačný kód pre plasty(PIC), aby poskytla systém na kategorizáciu typov polymérov a pomohla recyklačným spoločnostiam oddeliť rôzne plasty na opätovné spracovanie. Optické spektroskopické techniky ponúkajú metódy na identifikáciu plastových materiálov. Blízka infračervená oblasť(NIR) elektromagnetického spektra od 12000-4000 cm-1 môže byť použitá na rýchle skenovanie typov plastov, avšak stredná infračervená spektroskopia (MIR) od 4000 do 450 cm-1 ponúka významné výhody pri identifikácii plastov a všetkých ďalších zložiek v nich ako sú plnivá, zmäkčovadlá, povrchovo aktívne látky, povlaky alebo uvoľňovacie činidlá.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tento aplikačný list popisuje citlivé, rýchle a presné LC/MS/MS metódy kvantifikácie využívajúce QSight 110 Triple kvadrupólový spektrometer pre simultánnu analýzu imunosupresív takrolimus, sirolimus a cyklosporínu A v sére za použitia everolimus ako vnútorného štandardu. Imunosupresívne lieky sa podávajú pacientom pri transplantácii orgánov na zníženie aktivity imunitného systému, aby sa znížilo riziko odmietnutia transplantátu. Pre zabezpečenie úspešnej transplantácie je dôležité sledovanie hladiny imunosupresív. Testy sú založené na sledovaní obsahu liečiva v krvi, aby sa určilo, či jeho koncentrácia spadá do terapeutického alebo toxického rozsahu. UHPLC analýza bola vykonaná s Altus UPLC. 10µl každej vzorky bolo injektované na kolónu Brownlee C18 (50x2,1mm, 2,7µm) s prebiehajúcim gradientom 10 až 100% metanolu v 10mM NH4OAc a 0,1 % kyseliny octovej pri prietokovej rýchlosti 0,6 ml/min. QSight poskytuje vynikajúce kvantitatívne dáta pre imunosupresíva v terapeutickom rozmedzí pre tacrolimus (5-15 ng/ml), sirolimus (5-10ng/ml) a cyklosporín A (120až240ng/ml) v uvedenom poradí pri zachovaní vynikajúcej linearity cez štyri poriadky.

Search