This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Výskum absorbcie cisplatinu v rakovinových bunkách vaječníkov hodnotených metódou „single cell ICP-MS“

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Výskum popisuje metódu single cell ICP-MS, ktorá bola požitá na skúmanie bunkovej absorpcie cisplatiny na úrovni jednej bunky za pomoci prístroja NexION® ICP-MS spoločnosti PerkinElmer s použitím softvérového modulu pre zber a spracovanie údajov Syngistix ™ Single Cell Application Software. Cisplatina, karboplatina a oxaliplatina sú najpoužívanejšie lieky používané samotatne alebo v kombinácii s inými chemoterapeutikami na liečbu niektorých nádorových ochorení. Účinnosť cisplatiny je v schopnosti viazať sa na molekulu DNA, čo vedie k aduktom DNA-platina (Pt), ktoré ju ohýbajú. Bunky musia opraviť vzniknuté poškodenie na molekule DNA, inak sa replikácia DNA zablokuje, čo následne vedie k bunkovej smrti. Mnoho druhov rakoviny je na začiatku citlivých na liečbu na báze platiny, avšak pacienti sa často dostávajú do relapsu s nádormi vykazujúcimi rezistenciu na ďalšiu liečbu cisplatinou.

Rezistencia voči cisplatinovej liečbe je dôsledkom troch hlavných molekulárnych mechanizmov: zvýšenej reparácie DNA, zvýšenej inaktivácie cytosolov a zmenenej bunkovej akumulácie. Znížená absorpcia buniek alebo zvýšený celulárny export cisplatiny predstavuje mechanizmy, ktoré sa podieľajú na zmenenej bunkovej akumulácii. Viac cisplatiny absorbovanej do buniek vedie k zvýšenému poškodeniu DNA a častejšej bunkovej smrti. Pochopenie bunkovej absorpcie chemoterapeutika umožňuje vývoj nových stratégií a nových terapií na zvýšenie citlivosti nádoru na cisplatinu. Koncentrácia platiny sa stanovuje pomocou techník, ako je atómová absorpčná spektroskopia (AAS) alebo indukčne viazanou plazmou v hmotnostnej spektrometrii (ICP-MS). Nová technika bola vyvinutá tak, aby umožnila kvantifikáciu kovu na úrovni jednej bunky metódou „single cell ICP-MS“ (SC-ICP-MS). SC-ICP-MS je založená na princípe ICP-MS s jednou časticou (SP-ICP-MS), ktorá umožňuje vyhodnotenie a kvantifikáciu nanočastíc v roztoku. Obe techniky sú založené na schopnosti merať diskrétne signály generované z jednej bunky (alebo nanočastice), keď vstupujú do plazmy. Obsah kovu v každej bunke je ionizovaný a vytvára sa ionový oblak, ktorý sa meria s rýchlym získavaním dát ~ 100 000 dátových bodov za sekundu, čo umožňuje kvantifikovať obsah kovu v jednotlivých bunkách až do hodnoty attogramu (ag) na úrovni buniek. Výsledná informácia prináša zvýšené informácie v porovnaní s tradičnými metódami na meranie absorpcie cisplatiny v bunkách.

Celý článok vo formáte pdf: New Research Evaluating Cisplatin Uptake in Ovarian Cancer Cells by Single Cell ICP-MS

Search