This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Kontrola kvality biopalív použitím optického emisného spektrofotometra s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) pre stanovenie kovov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Biopalivá predstavujú  jedinú reálnu možnosť nahradenia fosílnych palív v sektore dopravy. V súčasnej dobe najdôležitejšími biopalivami sú bionafta a bioetanol označované ako biopalivá prvej generácie. Kvalita bionafty je rozhodujúca pre zabezpečenie dobrého spaľovania a pre zachovanie integrity motora. Olej ako surovina máva nízky obsah anorganických nečistôt ale biopalivá je potrebné analyzovať na prítomnosť kontaminantov zanesených z výroby. Táto štúdia opisuje vývoj metódy na analýzu vzoriek bionafty získanej z rôznych surovín pomocou ICP-OS v súlade s ASTM D6751 a EN14214. Analyzovali sa dve vzorky B100 z dvoch rôznych vstupných surovín. Vzorky boli použité bez ďalšieho čistenia a zriedené vysokočistým petrolejom. Merania boli vykonané s PerkinElmer Optima 7300 DV ICP-OES (PerkinElmer Inc. Shelton, CT, USA) vybaveného softvérom WinLab32 pre ICP pre simultánne merania všetkých vlnových dĺžok požadovaných analytov. Pre vysokovýkonnú automatizovanú analýzu bol použitý autosampler PerkinElmer S10. Pre kontrolu kvality boli vzorky spikeované. Vo vzorkách boli analyzované P, Na, K, Ca, Mg. Z nameraných výsledkov vyplýva, že Optima 7300 DV ICP-OES môže byť úspešne využitá pre rutinnú kontrolu vzoriek bionafty, pretože poskytuje výborné detekčné limity, vynikajúcu správnosť a dobrú opakovateľnosť.

Analýza kovov z opotrebovania motora a pridaných prvkov v nových a použitých olejoch použitím Optima 8300 ICP-OES s Flat Plate PlasmaTechnology

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nosné kovy ako Cu a Fe môžu indikovať opotrebenie motora, B, Si alebo Na môžu znamenať kontamináciu z nečistôt a nemrznúcej kvapaliny, čo vedie k zlyhaniu motora. Pridané prvky ako Ca, P, Zn prispievajú k niektorým kľúčovým vlastnostiam mazania. Vzorky a štandardy boli zriedené v pomere 1:10 s W-Solve a analyzované s PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES. Rad Optima 8300 ICP-OES využíva plazmovú technológiu FLAT Plate, ktorá nahrádza tradičnú špirálovú konštrukciu cievky. Na vytvorenie plazmy sa využívajú dve ploché indukčné dosky. Plazma je kompaktná hustá a robustná a využíva asi polovicu Ar požadovaného predošlými špirálovými modelmi, pričom stále poskytuje dobrý analytický výkon. Všetky roztoky boli pripravené s CETAC APS-1650 Automated prep stanicou. Všetky informácie o vzorkách sa prenášajú priamo z APS-1650 softvéru do softvéru Winlab32, čo eliminuje zadávať dáta dvakrát. Doba analýzy vzorky môže byť značne znížená pridaním vzorkovacieho ventilu do ICP ako je CETAC ASXpress , ktorý využíva vysokorýchlostné vákuové čerpadlo navyše k peristaltickému čerpadlu ICP-OES.

Analýza vody a odpadov podľa U.S. EPA 200.7 použitím Optima 8300 ICP-OES s prep FAST Auto Dilution/Calibration System

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Prevencia a kontrola znečisťovania vôd má zásadný význam pre ochranu environmentálneho a ľudského zdravia, Monitoring vody a odpadov je účinný spôsob ako zabrániť kontaminácii znečisťujúcimi látkami a nákladnej sanácii pitných a ekologicky významných vôd. V závislosti od počtu a typu analytov a požiadaviek na produktivitu je možné pre meranie stopových prvkov vo vode a odpade využiť niekoľko rôznych analytických techník. Metóda U.S. EPA 200.7 verzia 4.4 zahŕňa použitie ICP-OES v axiálnom alebo radiálnom usporiadaní pre stanovenie kovov,  niekoľkých nekovov vo vode a odpadoch. Priama analýza vzoriek bola vykonaná pomocou PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES auto-zrieďovacím ESI prep FAST s autosamplerom ESI SC-2 DX. Systém prep FAST poskytuje rad výhod oproti bežným ICP-OES vstupným systémom, a to vyššiu priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a umožňuje presné automatické riedenie vzoriek a štandardov. Na overenie metódy bol analyzovaný štandard pitnej vody MIG TMDW. Táto štúdia preukázala vhodnosť použitia PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES na analýzu vzoriek vody v súlade s požiadavkami U.S. Epa 200.7. Systém ESI prep FAST zjednodušuje prípravu vzoriek, čo umožňuje vyššiu priepustnosť vzorky pri súčasnom znížení pamäťového efektu, minimalizáciu chýb a kontaminácie.

Analýza frakovacích kvapalín s Optima 8300 ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Zloženie frakovacích kvapalín sa veľmi líši v závislosti na geológii oblasti, kde sa pracuje. Obsahujú vysokú hladinu rozpustených látok, v dôsledku čoho je náročnosť ich analýzy vysoká. Je dôležité stanoviť obsah kovov v týchto roztokoch pred aj po ich použití. Tieto analýzy sa používajú na hodnotenie koľkokrát môžu byť roztoky znovu použité a pre opatrenia, ktoré je potrebné zaistiť za účelom ich bezpečnej likvidácie. Alikvotné časti vzoriek boli odobraté spod organickej vrstvy nachádzajúcej sa na povrchu. Skladali sa z frakovacích tekutín získaných z viacerých miest a boli odobraté pred a po použití. Bolo v nich analyzovaných 18 prvkov uvedených v tabuľke. Všetky analýzy boli vykonané na Optima 8300 ICP-OES. Kombináciou rozprašovača PFA-ST a C2 duálnej cyklónovej hmlovej komory sa utvoril veľmi jemný aerosól. Vzhľadom k vysokému obsahu solí vo vzorkách bol použitý zvlhčovač argónu, aby sa zabránilo nahromadeniu soli v rozprašovači a vstrekovacích špičkách. FLAT Plate plazmová technológia umožňuje pracovať pri nízkom prietoku argónu. Horák Hybrid XLT PerkinElmer je robustnejší ako bežné kremenné horáky, čo má za následok výrazne dlhšiu životnosť pri analýze zložitých vzoriek. Správnosť metódy bola overená spikeovaním vzoriek a meraním návratnosti, ktoré sa pohybovali v rozmedzí ±15%.

Analýza stopových prvkov v pitnej vode s Optima 7000 DV ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

S rozvojom baníctva, hutníctva a ďalších priemyselných činností sa v sladkovodných prameňoch stále častejšie nachádzajú ťažké kovy, čo môže mať za následok vážne ohrozenie zdravia ľudí a ohrozenie životného prostredia. Znečistením ťažkými kovmi ako Cd, Pb je ovplyvnená nielen produktivita  plodín, ale aj kvalita ovzdušia a vodných plôch a je ohrozené prostredníctvom potravinového reťazca zdravie a život zvierat a človeka. Regulačné orgány (napr. U.S. EPA) stanovili maximálne hodnoty kontaminantov v pitnej vode, čo vyžaduje ich pravidelné sledovanie vo vodovodnej vode. Všetky prvky vo vzorkách (As, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) boli merané Perkin Elmer Optima 7000DV (Shelton, CT, USA), vybaveným softvérom WinLab32.  Axiálne usporiadanie plazmy umožňuje ultrastopovú analýzu. Vstupná vzorkovacia jednotka zahŕňala cyklónovú hmlovú komoru a Meinhard rozprašovač, ktorý poskytuje vynikajúcu citlivosť a presnosť, Na validáciu metódy boli použité CRM 1643 NIST a CRM TMDW –B. Z nameraných výsledkov je preukázané, že Optima 7000 DV ICP-OES s cyklónovou hmlovou komorou a Meinhard rozprašovačom je vhodná pre  analýzu vzoriek životného prostredia s dobrou správnosťou, presnosťou, robustnosťou a rýchlosťou a teda spĺňa požiadavky stanovené pre analýzu vody.

Search