This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza nanočastíc SiO2  s ICP-MS pracujúcim v štandardnom režime s jednočasticovým ICP-MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nanočastice oxidu kremičitého sa používajú v mnohých oblastiach (polovodičové procesory, laky, atď.). Pri ich zabudovaní do týchto produktov musí byť charakterizovaná distribúcia veľkosti a veľkosť častíc SiO2.  Analýza veľkosti nanočastíc sa vykonáva rôznymi technikami (mikroskopia, rozptyl svetla, SAXS a FFF). Tieto techniky sú obmedzené malým objemom vzorky a všetky okrem mikroskopie neposkytujú informácie o jednotlivom zložení častíc. SP-ICP-MS umožňuje rýchlu analýzu nanočastíc , meranie tisícov častíc za menší čas ako minútu a zároveň poskytuje individuálne časticové informácie o veľkosti častíc, distribúcii veľkosti častíc, koncentrácii častíc, koncentrácii rozpusteného prvku a zhlukoch. Známe štandardy rôznych veľkostí nanočastíc boli zakúpené od Nano Composix (San Diego, Kalifornia , USA). Všetky boli 10 minút ultrazvukované, zriedené deionizovanou vodou a opäť ultrazvukované. Všetky analýzy boli vykonané PerkinElmer NexION 350D ICP-MS pracujúcom v štandardnom režime s aplikačným modulom Nano.

Analýza nanočastíc v biologických tkanivách použitím SP-ICP-MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Využívanie umelých nanočastíc (ENPs) v spotrebiteľských výrobkoch vyvoláva obavy z potenciálnej toxicity týchto materiálov u spotrebiteľa. Je pravdepodobné, že sa dostanú do životného prostredia z obalov, výroby potravín a likvidácie odpadov. Analýza ENPs je zameraná na meranie veľkosti častíc, počtu častíc a distribúciu hmotnosti častíc.  SP-ICP-MS je technika, ktorá umožňuje z jednej vzorky určiť všetky tri parametre. Na analýzu boli použité citrátom potiahnuté Ag ENPs od Nano Composix (San Diego, CA), mleté hovädzie mäso zakúpené v supermarkete a druh vodného červa Lumbriculus Variegatus. Na rozklad tkanív bola použitá organická báza TMAH. Bioakumulačné experimenty boli vykonané s L. Varieghatus. Všetky vzorky boli analyzované NexION 350QICP-MS (PerkinElmer Shelton, CT ). Výsledky dokazujú, že TMAH extrakcia spojená s SP-ICP-MS môže byť použitá pre úspešné uvoľnenie ENPs z tkanív. Distribúcia počtu ENPs môže byť nakoniec premenená na distribúciu veľkosti, čo umožňuje pomocou tejto techniky vykonať analýzu veľkosti, počtu a distribúcie hmoty.

Analýza anorganických kontaminantov v bionafte s použitím Optima 8000 ICP-OES s Flat Plate Plasma Technology

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bionafta môže byť vyrobená z akéhokoľvek materiálu, rastlín alebo časti rastlín, ktorá obsahuje oleje, rovnako ako z živočíšnych tukov. K bežným zdrojom patrí sója, palmový olej a loj. ASTM International publikuje štandardné testovacie metódy pre čisté, upravené bionafty. Špecifikácia obsahuje požiadavky na jej vlastnosti, sú stanovené maximálne limity pre niektoré elementárne kontaminanty, ktorých prítomnosť môže mať nepriaznivý vplyv na kvalitu paliva, opotrebovanie motora alebo emisie. Ca, Mg, Na a K môžu tvoriť nerozpustné soli a tak prispievať k opotrebovaniu motora a upchávaniu filtra. P a S sú potenciálne katalytické jedy pre systémy riadenia emisií používajúce katalyzátory. V ASTM D6751 sú odkazy na konkrétne analytické metódy pre analýzu kontaminujúcich prvkov, no neexistuje odkaz na jednu metódu pre analýzu všetkých 6 prvkov, aj keď  všetky z nich môžu byť analyzované ICP-OES.

Zvýšená produktivita laboratória pre ICP-OES aplikovaná na  metódu U.S. EPA 6010 C

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Metóda SW 846 6010C je všeobecná analytická metóda, ktorá je použiteľná pre širokú škálu kvapalných a pevných vzoriek a poskytuje postupy a odkazy pre odber vzoriek, ich spracovanie a uchovávanie, odporúčané prístroje pre analýzu, postupy pre kalibrácie, stanovenie detekčných limitov a korekcie interferencií. EPA schválila túto metódu pre stanovenie 31 prvkov. Na analýzu všetkých vzoriek popísaných v tejto práci bol použitý Optima 7300DV (Perkin Elmer, Shelton, CT) v spojení s SC Fast (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). Použitie autosamplera ESI SC FAST pripojeného na Perkin Elmer Optima 7300DV ICP-OES môže dramaticky zvýšiť produktivitu analýz vzoriek životného prostredia s využitím EPA SW 846 metódy 6010 C. Správnosť a presnosť implementácie metódy 6010 C bola overená pomocou analýzy niekoľkých referenčných materiálov. Postupy kontroly kvality boli sledované po celý čas. Všetky údaje získané z Optima 7300 DV boli spracované softvérom  WinLab 32. Priepustnosť vzoriek môže byť zvýšená až o 100% v porovnaní s tradičnými systémami zavádzania vzoriek a konfigurácií autosamplerov. Plazma je robustná a stabilita prístroja je veľmi dobrá, čo umožňuje dlhú bez obslužnú dobu chodu pri zachovaní požiadavky na kalibrácie a spôsobu kontroly kvality.

Špeciačná analýza arzénu v bielej ryži použitím HPLC/ICP-MS NexION 300D/350D

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Arzén sa  môže vyskytovať v ryži z aplikácie pesticídov a z prostredia, v ktorom je pestovaná. Vzhľadom na to, že  nie všetky formy As sú toxické, ich identifikácia je veľmi dôležitá. V posledných rokoch sa meranie rôznych foriem As uskutočňuje pomocou HPLC/ICP-MS. HPLC rozdelí formy As a ICPMS ich deteguje. ICP-MS ako detektor HPLC má vysokú citlivosť a môže merať stopové obsahy. Analyzovali sa 3 vzorky ryže zakúpené v miestnom obchode, 2 vzorky instantnej ryže a SRM NIST 1568 ryžová múka. Ryža sa zomlela na jemný prášok, potom sa vzorka miešala vo vírivej trepačke s 0,2% HNO3 a následne sa zahrievala 4 hodiny pri 1200C. Ochladený roztok bol centrifugovaný, prefiltrovaný, doplnený deionizovanou vodou  a premiešaný vo vírivej trepačke. Všetky vzorky boli analyzované s HPLC PerkinElmer Flexar pripojeným k PerkinElmer NexION 300D ICP-MS. Pre špeciáciu aj celkovú analýzu  boli použité rovnaké podmienky merania ICP-MS. Výsledky separácie boli overené porovnaním špeciátov a celkového obsahu a dokazujú, že kombinácia Flexar HPLC a NexION ICP-MS je vhodná pre analýzu všetkých foriem As v bielej ryži.

Search