This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Výhody NexION 300/350 ICP-MS  spolu so sea Fast 3 Sampling System pre automatizované analýzy vzoriek morskej vody s vysokou priepustnosťou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pri stanovení stopových prvkov ako As, Cr, V, Fe a Se v morskej vode vysoké koncentrácie zložiek matrice (Na, Mg a chloridové ióny) vytvárajú polyatomické spektrálne interferencie. Z tohto dôvodu je správne stanovenie ich obsahu veľmi obtiažne. Dokonca aj pri prvkoch ako Cd, Tl a Pb, kde nie sú interferencie také problematické, je stanovenie ich obsahov na koncentračnej úrovni ppt a menšej veľmi náročné. Na elimináciu tohto problému sa často používa riedenie vzorky,  ktoré však nie je možné použiť pri stanovovaní ultrastopových obsahov prechodových kovov. Nasávanie morskej vody aj zriedenej spôsobuje tvorbu usadenín na kónusoch, môže sa taktiež poškodiť iónová optika, čo má vplyv na stabilitu signálu. Pomocou Triple Cone Interface a Quadrupole Ion Detector v PerkinElmer NexION 300 ICP-MS sa tento problém zmierni. Pre potreby automatizácie náročnej prípravy vzoriek je jedným z najúspešnejších vzorkovací systém sea Fast 3 (Elemental Scientific, Inc.Omaha, NE), ktorý pri použití s optimalizovaným systémom ICP-MS rieši veľa problémov spojených s ultrastopovým stanovením prvkov v morskej vode.

Analýza referenčného materiálu NIST nanočastíc zlata použitím NexION 350 ICP-MS v jednočasticovom mode

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nedávne štúdie ukázali, že niektoré nanočastice môžu byť pre ľudský organizmus škodlivé. Pre lepšie pochopenie vplyvu nanočastíc na človeka je potrebné posúdiť niekoľko kľúčových charakteristík, ako je koncentrácia, zloženie, veľkosť častíc,  tvar a iné povrchové vlastnosti. Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) je jedna z kľúčových analytických techník, pomocou ktorej je možné merať a hodnotiť mnohé z uvedených vlastností častíc obsahujúcich kovy. Na analýzu boli použité štandardné referenčné materiály nanočastíc zlata (NIST 8011,8012 a 8013-NIST Gaithersburg, MD, U.S.). Zlaté častice boli suspendované v deionizovanej vode, aby sa zabránilo rozpusteniu nanočastíc Au, nebola pridaná kyselina. Všetky merania boli vykonané NexION 350 ICP-MS ( Perkin Elmer, Shelton, CT, USA), pracujúcom v jednočasticovom móde pomocou aplikačného modulu Syngistic Nano. Analýza v jednočasticovom móde (SP-ICP-MS) umožňuje diferenciáciu medzi rozpustenými látkami a nanočasticami analytu, meranie veľkosti nanočastíc, distribúcie veľkosti a vyhodnotenie aglomerácií.

Analýzy toxických a nutričných prvkov v rastlinných materiáloch s NexION 350 ICP-MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Rastliny sú predovšetkým významným zdrojom živín, ale môžu obsahovať aj toxické prvky, ktoré v nich môžu byť prítomné z pôdy, vody a hnojív. Z tohto dôvodu je dôležité meranie ako nutričných, tak aj toxických prvkov v rastlinách a rastlinných materiáloch. V súčasnosti stúpa záujem o poznanie obsahu týchto látok v konope pre jeho liečivé účinky.  Problémom je legálne získanie vzorky, pretože jeho držba je v niektorých štátoch nezákonná. Táto práca sa zaoberá analýzou nutričných a toxických prvkov v chmeli, ktorý je náhradou za konope vzhľadom na jeho podobné chemické a fyzikálne vlastnosti,  technikou ICP-MS. Chmeľ bol zakúpený v komerčnom sklade, pokrájaný na malé kúsky a vzorka bola rozložená mikrovlnným rozkladným systémom Titan MPS. Všetky analýzy boli vykonané na Perkin Elmer NexION 350 ICP-MS. Vo vzorkách boli stanovované obsahy Be, B, Na, Mg, Al, P, S, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Tl, Pb, Th a U. Správnosť použitej metódy bola overená použitím rôznych NIST rastlinných materiálov. Vzorka chmeľu bola spikeovaná a výťažnosť sa pohybovala v rozmedzí 15%. Dosiahnutými výsledkami sa potvrdilo, že pomocou NexION 350 ICP-MS je možné spoľahlivo analyzovať toxické aj nutričné prvky v chmeli.

Špeciácia arzénu v hnedej ryži s HPLC/ICP-MS použitím NexION 300D/350D

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Arzén je toxický prvok, jeho toxicita sa líši a závisí od chemickej formy v akej sa vyskytuje. Anorganické formy sú vysokotoxické a karcinogénne. Organické formy (kyselina monometylarzeničná, kyselina dimetylarzeničná a arzenobetaín) sú uznané ako netoxické alebo majú nízku toxicitu. Je veľmi dôležité sledovať príjem anorganického arzénu. Vzhľadom na veľké množstvo spotrebovanej ryže v Japonsku je potrebné sledovať, aké formy As sú v nej prítomné. Na tento účel sa používa kombinácia HPLC/ICP-MS. HPLC rozdelí formy As a ICPMS ich deteguje. ICP-MS ako detektor HPLC má vysokú citlivosť a môže merať stopové obsahy. Vzorky hnedej ryže so známymi koncentráciami As boli rozdelené do 8 laboratórií. Vzorky boli pred upravené tak, že k nim bola pridaná ultra čistá voda, následne boli zahrievané na 90 °C a po ochladení boli centrifugované a prefiltrované. Všetky analýzy boli vykonané s PerkinElmer HPLC Flexar pripojeným k PerkinElmer NexION 300D/ICP-MS. NexION 300ICP-MS je vybavený

Výhody NexION ICP-MS 300/350 technológie pre analýzu odpadových vôd z odsírenia spalín v elektrárni

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jednou z najpoužívanejších technológií na odstránenie škodlivých látok ako je oxid siričitý z dymových emisií plynov produkovaných uhoľnými elektrárňami je čistiaci systém s vynútenou oxidáciou vápencom, známejší ako odsírenie spalín (FGD), kde sa využíva rozprašovanie vápencového kalu cez spaliny v práčkach plynu, čím sa mení oxid siričitý na síran vápenatý. Mnoho kontaminantov z uhlia, vápenca a vody sa koncentruje v cirkulujúcej vode z pracieho systému. Štátne a federálne zákony regulujú koncentráciu znečisťujúcich látok v odpadových vodách z odsírenia pred ich vypustením do vodných tokov. Zloženie odpadových vôd z odsírenia spalín sa môže významne meniť od závodu k závodu v závislosti na kapacite kotlov, koncentrácii chloridov v práčke, miery odstránenia popolčeka, účinnosti sadrového odvodňovacieho systému, typu používaného FGD procesu, zloženia uhlia, vápenca a vody. V súvislosti s revíziou nariadenia U.S.EPA, v ktorom sú uvedené limity pre vypúšťanie odpadových vôd pre uhoľné elektrárne z roku1982 sú vyvíjané nové metódy ICP-MS pre analýzy odpadových vôd z odsírenia.

Search