This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analysis of Micronutrients in Fresh and Dried Fruits by Flame Atomic Absorption Using Microwave Digestion and FAST Flame Sample Automation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

So zvýšeným záujmom o zdravý spôsob života sa zvyšuje spotreba zdravých potravín. Keď nie je k dispozícii čerstvé ovocie, často býva nahrádzané sušeným. Je potrebné odpovedať na otázky, či sušené ovocie nestratilo  výživnú hodnotu počas spracovania  v porovnaní s čerstvým ovocím. Jedným zo spôsobov sledovania kvality je meranie obsahu stopových prvkov  v ňom obsiahnutých. Plameňová atómová absorpcia je atraktívnou alternatívou k ICP-OES, aj keď v tomto prípade je nutné analyzovať každý prvok vo vzorke zvlášť. Tento problém môže byť vyriešený meraním vzoriek pomocou atómového absorpčného spektrometra PinAAcle 900Tpracujúcom v plameňovom usporiadaní s príslušenstvom FAST Flame 2, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Toto zariadenie vykoná kalibráciu riedením jednotlivých kalibračných  bodov z jedného roztoku a zriedi všetky vzorky, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračného rozsahu. Vo vzorkách čerstvého a sušeného ovocia boli merané obsahy Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, K, Na a Ca v širokom koncentračnom rozsahu.

Výhody infračervenej spektroskopie v strednej IČ oblasti pri recyklácii polymérov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Plasty sú stále viac používaným spotrebným, ale aj industriálnym materiálom. Každý rok je spotrebovaných v priemere pať miliónov ton plastov, z čoho cca 38% je použitých na obalové materiály, z ktorých približne štvrtinu tvoria plastové fľaše. Spotreba plastov má narastajúcu tendenciu aj v automobilovom priemysle, kde sa čoraz viac veľkých častí vyrába práve z týchto materiálov kvôli ich ľahkosti a požiadavkám na zníženie celkovej hmotnosti vozidiel a tým zníženie spotreby paliva. Každoročne končia znehodnotené a odhodené tony plastov na skládkach odpadov. Preto naprieč celým svetom vzrastá iniciatíva, aby bolo možné tieto materiály recyklovať. V recyklácii plastov ide príkladom najmä Japonsko, ktorému sa podarilo v roku 2010 zrecyklovať na opätovné použitie až 77% plastov. Na to aby však mohli byť plasty recyklované, je potrebné, aby blo možné charakterizovať ich zloženie a následne ich správne zatriediť do skupín. Spoločnosť priemyslu priemyslu plastov predstavila tkzv. identifikačný kód plastov (Plastic Identification Code PIC), ktorý predstavuje systém na správnu kategorizáciu pastov. Nie vždy je však tento systém poostačujúci a plasty sú tiež nie vždy označené týmto kódom. Preto sa používajú rôzne druhy identifikačných metód, spomedzi ktorých sa ukázali ako veľmi efektívne optické spektroskopické metódy, a to najmä infračervená spektroskopia v strednej oblasti IČ spektier (4000-450 cm-1), ktorá poskytuje presnú identifikáciu plastov a komponentov v nich prítomných.

Stanovenie olova a iných toxických kovov v hračkách pomocou XRF skríningu a ICP-OES kvantitatívnej analýzy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Od roku 2007 do roku 2008 klesol počet hračiek stiahnutých z trhu pre prekročenie amerických limitov pre obsah olova o 43%. Napriek tomu to reprezentuje stále takmer 300 000 individuálnych produktov predstavujúcich riziko pre deti, ktoré sú im vystavené. V súčasnosti sa na testovanie hračiek používa metóda EN-71 a ASTM® 963, ktorá spočíva v namočení hračky do zriedeného roztoku kyseliny chlorovodíkovej pri teplote ľudského tela a zmeraní dostupného množstva olova v roztoku. Ak je obal resp. povrchová vrstva separovateľná, ,môže byť pre porovnanie s prípustnými limitmi celá podrobená analýze na stanovenie obsahu olova. Na tieto analýzy sú vhodné viaceré techniky ako atómová absorpčná spektroskopia (AAS), plazmou indukovaná optická emisná spektroskopia (ICP-OES) a plazmou indukovaná hmotnostná spektroskopia (ICP-MS).

Identifikácia prchavých organických zlúčenín vo vode pomocou SPME-GC/MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Zdroje podzemných vôd sú pravidelne testované na prítomnosť prchavých organických zlúčenín kvôli environmentálnym záujmom. V súčasnosti prebieha v praxi tstovanie tak, že vodné vzorky sú odobraté do špeciálnych nádob a za stáleho chladenia transportované na analýzu do laboratória. Avšak tieto laboratóriá môžu byť vzdialené od miesta odberu vzorky, a preto je takáto analýza často výzvou, nakoľko počas prenosu môže dôjsť k strate prchavých látok. Navyše prchavé zlúčeniny ako benzén, toluén a etylbenzén sú náchylné k biologickej degradácii a samotné chladenie nemmusí byť postačujúce ako spôsob uchovania týchto zlúčenín vo vode po dobu dlhšiu než 7 dní. Zachovanie integrity vzorky je možné dosiahnuť odobratím, extrakciou a analýzou vzorky na mieste. Spojenie mikroextrakcie tuhou fázou (SPME) s technológiou prenosného GC-MS Torion® T-9 predstavuje možnosť odberu vzorky a následnej analýzy priamo na mieste  a zároveň poskytuje presné a rýchle výsledky analýzy bez rizika degradácie alebo straty časti vzorky.

Stanovenie ľahkých uhľovodíkov vo finálnych palivových produktoch pomocou plynového chromatografu Clarus 680 s technológiou Swafer

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Moderné palivá obsahujú značné množstvo etanolu a iných aditív, ktoré môžu interferovať s už existujúcou metódou na stanovenie uhľovodíkov, a preto bolo potrebné vyvinúť nové alternatívne metódy na stanovenie ľahkých uhľovodíkov. ASTM® testovacia metóda D2427-06 je navrhnutá na stanovenie obsahu uhľovodíkov C2 – C5 v palivách. Je to metóda, ktorá využíva náplňovú kolónu a mechanické ventily na techniky backflush a foreflush potrebné na odseparovanie prchavých uhľovodíkov zo vzorky. Táto metóda bola čiastočne modifikovaná a vylepšená vďaka modernej technológii Swafer. Kombinácia modernej kapilárnej kolóny a technológie Swafer zlepšila kvalitu dát a zredukovala čas potrebný na analýzu. Okrem toho je táto metóda vhodná aj na stanovenie vyšších uhľovodíkov zvýšením dĺžky trvania backflush.

Search